Udział lekarzy w komisji BHP

Udział lekarzy w komisji BHP

Powołana komisja BHP działająca w zakładach pracy zatrudniających więcej niż 250 pracowników jest organem doradczym i opiniotwórczym pracodawcy. W jej składzie w równej liczbie są przedstawiciele pracodawcy i pracowników, pracownicy BHP oraz lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami zakładu jak i społeczny inspektor pracy.

Lekarz uczestniczący w zakładowej Komisji BHP ma następujące zadania:

  • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
  • dokonywanie okresowej oceny stanu BHP miejsca pracy,
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współpraca z pracodawcą podczas realizacji jego obowiązków w zakresie BHP.